Villkor för användning av ITP WhiteBoard

Licensavtal för: ITP WhiteBoard och ITP WhiteBoard Live, nedan kallad PROGRAMVARAN. Följande licensinformation måste accepteras och följas för att få använda PROGRAMVARAN på datorn. Licensavtalet omfattar samtliga funktioner i PROGRAMVARAN och dess tilläggskomponenter.

VIKTIGT! Läs detta Licensavtal noggrant. Detta Licensavtal är ett bindande avtal mellan ANVÄNDAREN och IT Perspective Sweden AB, nedan kallat IT Perspective, och måste godkännas för att få installera eller använda PROGRAMVARAN. Genom att installera eller använda PROGRAMVARAN godkännes detta avtal. Om Användaren inte godkänner Licensavtalet kontakta IT Perspective för returnering av PROGRAMVARAN. Licensavtalet gäller programvaran som används eller installeras, dess programkod, installationsprogram och uppgraderingar.

§1 PROGRAMVARAN skyddas av svensk copyright-lag. Äganderätten tillhör IT Perspective Sweden AB (org.nr: 556676-4097), och PROGRAMVARAN får inte utan skriftlig överenskommelse säljas vidare, hyras ut, lånas ut, överlåtas eller kopieras. Användaren får inte heller ändra i eller kopiera kod eller filer tillhörande PROGRAMVARAN eller dess installationsmedia. Användaren får inte sälja vidare, hyra ut, låna ut eller överlåta media som innehåller filer eller innehåll från filer från PROGRAMVARAN. Vid användning av online tjänster, såsom ITP WhiteBoard Live, förutsätter detta först godkännandet av detta avtal.

§1.1 IT Perspective förbehåller sig rätten att, utan att detta vidare meddelas, överlåta äganderättan av PROGRAMVARAN och tillhörande licensavtal. Vid överlåtelse fortsätter detta licensavtal att gälla och samtliga villkor i detta licensavtal skall uppfyllas mot ny part.

§2 Vid erhållande av licenser, nedan kallad användarlicens, skollicens, kommunlicens eller företagslicens, förnyas denna automatiskt med 1 år i taget om inte annat avtalats skriftligen eller om inte licensen sagts upp i enlighet med detta avtal (se §2.1). Förnyad licens faktureras i förskott 1 år i taget (Kontakta IT Perspective för aktuellt pris).

§2.1 Uppsägning av licenser, nämnda i §2, måste ske skriftligen och vara IT Perspective tillhanda senast 3 (tre) månader innan licensen upphör att gälla.

§2.2 Vid erhållande av en så kallad fullicens i samband med köp av produkter från EPSON, är licensen giltig i 3 år från inköpsdatum. Därefter övergår licensen automatiskt till en så kallad skollicens eller företagslicens som faktureras i förskott 1 år i taget (se §2). Om licenstagaren inte önskar övergå till en skollicens/företagslicens måste detta meddelas skriftligen och vara IT Perspective tillhanda senast 3 (tre) månader innan fullicensen upphör att gälla.

§2.3 Vid de fall administration av licenser krävs, har IT Perspective rätt att ta ut en administrativ kostnad för detta. Detta innefattar t.ex. nyutfärdande av licenser och utökning av antal användare.

§3 Detta Licensavtal ger licenstagaren en icke exklusiv rätt att använda PROGRAMVARAN. Antal tillåtna användare regleras av licensen se §2.

§3.1 Fleranvändarsystem måste begränsa antalet klienter som samtidigt kan nyttja PROGRAMVARAN till det antalet som licensen föreskriver i enlighet med §2.§

§3.2 I händelse av att antal användare skulle vara större än avtalat och motsvarar en större licenstyp, har IT Perspective rätt att debitera mellanskillnaden, enligt rådande prislista.

§4 IT Perspective förbehåller sig rätten att ändra eller inaktivera viss funktionalitet utan förvarning.

§5 IT Perspective förbehåller sig rätten att debitera extra för onlineresurser från tredje part. Användaren har rätt att avböja från denna debitering med följden att resurserna i fråga kan komma att inaktiveras.

§6 IT Perspective tillhandahåller support per e-post eller telefon. För tillgång till supporten krävs en aktiv användarlicens och att användaren är en registrerad kund hos IT Perspective. För mer information, besök https://itpwb.se/om-itp-whiteboard/.

§7 Användaren har, efter tecknande av licens, rätt att hämta hem uppgraderingar och insticksprogram för PROGRAMVARAN från IT Perspective anvisade webbplats. Användaren har inte rätt att sälja vidare, hyra ut, låna ut, överlåta eller kopiera en uppgradering eller insticksprogram. Användaren har rätt att göra backup för eget bruk av uppgradering som är hämtad från www.itperspective.se. För så kallade buggfixar se §12.

§8 För full funktionalitet på PROGRAMVARAN krävs en aktiv internetuppkoppling.

§8.1 Aktivering av PROGRAMVARAN sker över Internet samtidigt som PROGRAMVARAN installeras. Ifall aktiveringen misslyckas kan inte PROGRAMVARAN användas enligt överenskommelse.

§9 Användaren har rätt att göra återställningskopior av den installerade PROGRAMVARAN för eget bruk. Återställningskopiorna får inte användas av annan än licensinnehavaren. Användaren har även rätt att göra säkerhetskopior på installationsmedian för eget bruk.

§10 Om PROGRAMVARAN levereras på mer än ett media har Användaren bara rätt att använda den media som lämpar sig bäst för installationen. Användaren har inte heller rätt att sälja vidare, hyra ut, låna ut, överlåta eller kopiera median eller annan media innehållande PROGRAMVARAN eller PROGRAMVARANS filer eller/och installationsfiler.

§11 IT Perspective har rätt att återkalla PROGRAMVARAN, dess licens och/eller användarkonton om det visar sig att Användaren brutit mot licensavtalet eller annan lag som skyddar PROGRAMVARAN. I och med att PROGRAMVARAN och dess licens återkallas upphör all rätt för Användaren att använda PROGRAMVARAN. Avgifter erlagda i samband med förvärvandet av PROGRAMVARAN återbetalas ej.

§12 Om PROGRAMVARAN innehåller fel, så kallade buggar, bör dessa rapporteras till IT Perspective. IT Perspective beslutar om vilka buggar som kommer att åtgärdas. Åtgärdade buggfixar tillhandahålls kostnadsfritt av IT Perspective.

§13 IT Perspective har rätt att lagra information om PROGRAMVARANS licens i för enbart IT Perspective avsedd databas. IT Perspective har rätt att när som helst kontrollera licensens giltighet och inaktivera PROGRAMVARAN på användarens dator ifall licensen inte är giltig, eller missbrukas enligt detta avtal.

§13.1 Användaren av PROGRAMVARAN förbinder sig till att inte spara sådan information i PROGRAMVARAN som i enlighet med GDPR kan klassas som personuppgifter.

§13.2 För att kunna verifiera licens samt att ge rätt typ av support loggas MAC-adress, locale (nationell inställning som indikerar språk och valuta), versionsinformation av PROGRAMVARAN, operativsystem samt vilken verktygspanel som används vid start av Desktopversionen av PROGRAMVARAN.

§14 Överlåtelse av PROGRAMVARAN till annan får endast ske i skriftligt samtycke från IT Perspective. Överlåtelsen måste registreras av IT Perspective.

§15 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i allmän domstol varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Anspråk med anledning av visst avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen till den andra parten senast tre (3) månader efter det att rätt till anspråk uppstod.

§16 IT Perspective tar inget ansvar för skador på hårdvara eller annan mjukvara som kan ha uppstå under användning av PROGRAMVARAN. IT Perspective tar inte heller något som helst ansvar för utgifter som erläggs i och med att systemet installerats. IT Perspective ersätter inte förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta genom användning av PROGRAMVARAN.

§17 PROGRAMVARAN får inte installeras och användas i kritiska datormiljöer där datorsystemet används till livsuppehållande system. Exempel på kritiska datormiljöer är datorsystem på sjukhus, flygplan med mera.